5 Ocak 2011 Çarşamba

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT Kullanımı ve Ayrıntılı Anahtarlama

Selam,


Biraz da PL/SQL sorguları ve blokları ile ilgilenelim dedim ve Oracle'ın gömülü paketlerinden olan DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT'i inceleyeceğiz. Herşeyden önce bu kelimelerin Türkçe anlamlarını ifade edelim. "To obfuscate" karartmak ve "Toolkit" araç demek. Aklınıza bu paketle ilgili olarak ilk gelen şey konusunda haklısınız.


DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT bize verinin encrypt edilmesini yani şifrelenmesini sağlamaktadır. Bunu yaparken de DES (Data Encyrption Standard) kullanılmaktadır. Bir soru olarak şunu sorabilirsiniz "Veritabanımdaki veriler kıymetli ve kötü niyetli bir DBA'in bu verileri görüntülemesini istemiyorum ve verimi korumak istiyorum." Bu sorunun cevabı olarak DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT kullanalım demek yerine aslında DBA hesabını koruyalım cevabı daha mantıklıdır. 


Bu özet anlatımdan sonra DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT'in neler yapabildiğine bakalım;


DES olarak bilinen ve 20 yıldan fazladır bir ANSI standardı olarak kullanılmakta olan şifreleme metodu kullanılmaktadır. Banklar da özel işlemleri için bu tipte bir algoritmayı kullanarak şifreleme işlemi gerçekleştirmektedirler. DES ileride yerini AES (Advanced Encyrption Standard)'a bırakacaktır. DES mantığına göre şifrelenecek olan her bilginin bir anahtarı vardır ve bu anahtar hem şifrelemekte hem de şifreyi çözmekte kullanılmaktadır. DES şifrelemesini yaparken 64-bit bloklar kullanarak 56-bit anahtarlama gerçekleştirmektedir. 


Oracle DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT paketini SYS kullanıcısı altında oluşturmaktadır. Bu paket yaratıldıktan sonra isterseniz, dilediğiniz kullanıcı veya role paketin çalıştırılması hakkını atayabilirsiniz. PUBLIC'e de aynı hak tanınabilir.


Anahtarlama yönetimine baktığımızda ise en önemli faktör, veriler için düzgün anahtarlamanın yapılıyor olmasıdır. Eğer anahtarlama kötü şekilde seçilirse, kırması da kolay olacaktır. Bu durumda olası bir saldırıda karşıda bulunan kişinin uygulayacağı metod rastgele anahtarlar seçerek, doğru olanı beklemek yerine bir kripto analiz ile zayıf anahtarlama kırılabilir. Anahtarlama rastgele olarak sayılardan seçilmekte ve şifreleme de buna göre tamamlanmaktadır. 


DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT paketi bizim için rastgele sayılardan oluşan bir anahtarlama, şifreleme yöntemi sunmaktadır ancak bu anahtarlamanın bakımını yapmamaktadır. Uygulamayı geliştiren kişinin sorumluluğunda olan bu durum, sürekli olarak kontrol edilmeli ve paket kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra, DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT ile gerçekleştirilen anahtarlama ve diğer bütün işlemler sunucu tarafında bulunmaktadır, kullanıcı tarafında değil. Anahtarlamanın kullanıcıdan sunucuya geçtiği durumlarda da aradaki bağlantının (network connection) da şifrelenmiş olması gerekmektedir.


Yapılan anahtarlamanın bulunacağı ve saklanacağı yerle ilgili yapabileceğiniz 3 farklı yol bulunmaktadır;


1) Anahtarları veritabanında tutmak.
2) Anahtarları işletim sisteminde bulundurmak.
3) Kullanıcıya yönettirmek.


Anahtarları Veritabanında Saklamak


Bu yöntem her zaman ve %100 koruma sağlamayabilir zira kötü niyetli bir DBA için ulaşması kolay olacaktır. Bunun nedeni her DBA'in şifrelenmiş olan veriye her an ulaşabileceğidir. Tabii bu tipte bir koruma, saklama yöntemi diğer kullanıcılar için oldukça faydalı olabilir. Bir örnek olarak kullanıcıların TC Kimlik Numaraları'nı seçebiliriz. Bu numaraları aynı tabloda anahtarlamak ve saklamak yerine başka bir tabloda anahtarlayıp ve saklayıp, PK - FK (Primary Key, Foreign Key) ilişkisini kullanabilirsiniz. Bunu da yine paketi kullanarak, doğru anahtarlamayı bulup yapabilirsiniz.


Oracle'ın tavsiye ettiği PL/SQL kod şifrelenmesi yöntemi "wrap"tir yani sarmak, paketlemektir. Bu şekilde anahtarlama içeren bir kodu da diğer kullanıcılardan saklamış olursunuz. Sarılı haldeki bir PL/SQL bloğu aşağıdaki şekilde olabilir;CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY LOADER wrapped
0
abcd
abcd
abcd
3
b
9200000
1
4
0
27a
2 :e:
1PACKAGE:
1BODY:
1OPTIMA_LOADER:
1POP_LOADER_PARAMS:
1P_PRID:
....
/


Anahtarları İşletim Sisteminde Saklamak


PL/SQL bloğu içerisinden yapabileceğiniz isteklerle işletim sistemi üzerinde sakladığınız şifrelenmiş anahtarlarınızı talep edebilirsiniz. Burada da dikkat edilmesi gereken konu hem veritabanı kullanıcısının hakları hem de bu kullanıcının, anahtarları sakladığınız (muhtemelen bir dosyada) objeye olan erişim ve kullanım hakları.


Anahtarları Kullanıcıya Yönettirmek


Eğer anahtarları size sağlayacak olan kullanıcının kendisi ise, bir ağ şifrelemesi yapıyor olmanız oldukça önemlidir.


DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT'in sahip olduğu prosedür ve fonksiyonlar aşağıdadır;


DES3ENCRYPT
DES3DECRYPT
DES3GETKEY

DESENCRYPT
DESDECRYPT
DESGETKEY
MD5

İçerisinde "3" olan prosedür veya fonksiyon isimlendirmeleri DES'in farklı bir tür anahtarlamasını kullanmaktadır ve biraz daha komplike bir algoritmadır. Yukarıdaki paketlerin sentaksları aşağıda gösterilmektedir;

DES3ENCRYPT

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DES3Encrypt(
  input      IN   RAW,
  key       IN   RAW,
  encrypted_data OUT  RAW,
  which      IN   PLS_INTEGER DEFAULT TwoKeyMode
  iv       IN   RAW     DEFAULT NULL);

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DES3Encrypt(
  input_string   IN   VARCHAR2,
  key_string    IN   VARCHAR2,
  encrypted_string OUT  VARCHAR2,
  which       IN   PLS_INTEGER DEFAULT TwoKeyMode
  iv_string     IN   VARCHAR2   DEFAULT NULL);

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DES3Encrypt(
  input    IN RAW,
  key     IN RAW,
  which    IN PLS_INTEGER DEFAULT TwoKeyMode
  iv      IN RAW     DEFAULT NULL)
 RETURN RAW;

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DES3Encrypt(
  input_string IN VARCHAR2,
  key_string  IN VARCHAR2,
  which     IN PLS_INTEGER DEFAULT TwoKeyMode
  iv_string   IN VARCHAR2  DEFAULT NULL)
 RETURN VARCHAR2;

DES3DECRYPT


DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DES3DECRYPT( 
    input       IN  RAW,
  key        IN  RAW, 
    decrypted_data  OUT RAW, 
    which       IN  PLS_INTEGER DEFAULT TwoKeyMode 
    iv        IN  RAW     DEFAULT NULL); 

 DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DES3DECRYPT(
    input_string   IN  VARCHAR2, 
    key_string    IN  VARCHAR2, 
    decrypted_string OUT VARCHAR2, 
    which       IN  PLS_INTEGER DEFAULT TwoKeyMode 
    iv_string     IN  VARCHAR2   DEFAUTL NULL);

 DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DES3DECRYPT( 
    input     IN RAW,
  key      IN RAW, 
    which     IN PLS_INTEGER DEFAULT TwoKeyMode 
    iv      IN RAW     DEFAULT NULL) 
    RETURN RAW;

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DES3DECRYPT( 
    input_string IN VARCHAR2, 
    key_string  IN VARCHAR2, 
    which     IN PLS_INTEGER DEFAULT TwoKeyMode 
    iv_string   IN VARCHAR2  DEFAULT NULL) 
   RETURN VARCHAR2;


DES3GETKEY


DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DES3GetKey(
  which    IN  PLS_INTEGER DEFAULT TwoKeyMode,
  seed     IN  RAW,
  key     OUT RAW);

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DES3GetKey(
  which    IN  PLS_INTEGER DEFAULT TwoKeyMode,
  seed_string IN  VARCHAR2,
  key     OUT VARCHAR2);

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DES3GetKey(
  which IN PLS_INTEGER DEFAULT TwoKeyMode,
  seed  IN RAW)
 RETURN RAW;

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DES3GetKey(
  which    IN PLS_INTEGER DEFAULT TwoKeyMode,
  seed_string IN VARCHAR2)
 RETURN VARCHAR2;

DESDECRYPT


DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DESDecrypt( 
     input       IN  RAW,
  key        IN  RAW, 
     decrypted_data  OUT RAW); 

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DESDecrypt( 
     input_string   IN  VARCHAR2, 
     key_string    IN  VARCHAR2, 
     decrypted_string OUT VARCHAR2); 

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DESDecrypt( 
     input      IN RAW, 
     key       IN RAW) 
     RETURN RAW; 

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DESDecrypt( 
     input_string   IN VARCHAR2, 
     key_string    IN VARCHAR2) 
     RETURN VARCHAR2;


DESENCRYPT


DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DESEncrypt(
  input      IN  RAW,
  key       IN  RAW,
  encrypted_data  OUT  RAW);

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DESEncrypt(
  input_string   IN  VARCHAR2,
  key_string    IN  VARCHAR2,
  encrypted_string OUT VARCHAR2);

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DESEncrypt(
  input     IN RAW,
  key      IN RAW)
 RETURN RAW;

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DESEncrypt(
  input_string IN VARCHAR2,
  key_string  IN VARCHAR2)
 RETURN VARCHAR2;


DESGETKEY


DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DESGetKey( 
   seed     IN  RAW, 
   key     OUT RAW); 

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DESGetKey( 
   seed_string IN  VARCHAR2, 
   key     OUT VARCHAR2); 

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DESGetKey( 
   seed IN RAW) 
  RETURN RAW; 

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DESGetKey( 
   seed_string IN VARCHAR2) 
  RETURN VARCHAR2;


MD5


DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.MD5( 
   input      IN  RAW, 
   checksum     OUT raw_checksum); 

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.MD5( 
   input_string   IN  VARCHAR2, 
   checksum_string OUT varchar2_checksum); 

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.MD5( 
   input     IN RAW) 
   RETURN raw_checksum; 

DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.MD5( 
   input_string IN VARCHAR2) 
   RETURN varchar2_checksum;


Burada MD5'in ne olduğuna ilişkin detaylı bilgi için tıklayınızDES içinse tıklayınız. Burada "Tiple DES" ile ilgili de bilgi bulabilirsiniz. (içerisinde 3 olan fonksiyon ve paketler için)


Son olaraksa çok ufak bir örnek göstermek istiyorum;


DECLARE
 input_string    VARCHAR2(16) := 'OGANOZDOGANOGANO';
 key_string     VARCHAR2(8) := 'SifReleM'; 
 encrypted_string  VARCHAR2(1000);
 decrypted_string  VARCHAR2(1000); 
BEGIN
  dbms_output.put_line('Verilen Kelime: '|| input_string);
   dbms_obfuscation_toolkit.DESEncrypt( 
          input_string => input_string, 
          key_string => key_string, 
          encrypted_string => encrypted_string );
   dbms_output.put_line('Sifrelenen Kelime: '|| encrypted_string);
   dbms_obfuscation_toolkit.DESDecrypt(
          input_string => encrypted_string, 
          key_string => key_string, 
          decrypted_string => decrypted_string);
   dbms_output.put_line('Sifrelemeden Cikan Kelime: ' || decrypted_string); 
   if input_string = decrypted_string THEN
     dbms_output.put_line('Verilen kelime cozumlenen kelimeye esit, DES anahtarlama calisti');
   END IF;
END;

Çıktı
---------------------------------------------------------------------------------------
Verilen Kelime: OGANOZDOGANOGANO
Sifrelenen Kelime: ù` 0ÚĞ¡ëÑfkdB?Ã?
Sifrelemeden Cikan Kelime: OGANOZDOGANOGANO
Verilen kelime cozumlenen kelimeye esit, DES anahtarlama calisti
---------------------------------------------------------------------------------------


DECLARE
 input_string        VARCHAR2(16) := 'OGANOZDOGANOGANO';
 key_string          VARCHAR2(12)  := 'SifREliYorUM';  
 encrypted_string    VARCHAR2(1000);
 decrypted_string    VARCHAR2(1000); 
BEGIN
   dbms_output.put_line('Verilen Kelime: '|| input_string);
      dbms_obfuscation_toolkit.DESEncrypt( 
                   input_string => input_string, 
                   key_string => key_string, 
                   encrypted_string => encrypted_string );
      dbms_output.put_line('Sifrelenen Kelime: '|| encrypted_string);
      dbms_obfuscation_toolkit.DESDecrypt(
                   input_string => encrypted_string, 
                   key_string => key_string, 
                   decrypted_string => decrypted_string);
      dbms_output.put_line('Sifrelemeden Cikan Kelime: ' || decrypted_string);  
      if input_string = decrypted_string THEN
         dbms_output.put_line('Verilen kelime cozumlenen kelimeye esit, DES anahtarlama calisti');
      END IF;
END;


Çıktı
---------------------------------------------------------------------------------------
Verilen Kelime: OGANOZDOGANOGANO
Sifrelenen Kelime: 
vø¡
Sifrelemeden Cikan Kelime: OGANOZDOGANOGANO Verilen kelime cozumlenen kelimeye esit, DES anahtarlama calisti
---------------------------------------------------------------------------------------

DECLARE
 input_string    VARCHAR2(16) := 'OGANOZDOGANOGANO';
 key_string     VARCHAR2(8) := 'Sdasasda'; 
 encrypted_string  VARCHAR2(1000);
 decrypted_string  VARCHAR2(1000); 
BEGIN
  dbms_output.put_line('Verilen Kelime: '|| input_string);
   dbms_obfuscation_toolkit.DESEncrypt( 
          input_string => input_string, 
          key_string => key_string, 
          encrypted_string => encrypted_string );
   dbms_output.put_line('Sifrelenen Kelime: '|| encrypted_string);
   dbms_obfuscation_toolkit.DESDecrypt(
          input_string => encrypted_string, 
          key_string => key_string, 
          decrypted_string => decrypted_string);
   dbms_output.put_line('Sifrelemeden Cikan Kelime: ' || decrypted_string); 
   if input_string = decrypted_string THEN
     dbms_output.put_line('Verilen kelime cozumlenen kelimeye esit, DES anahtarlama calisti');
   END IF;
END;

Çıktı
---------------------------------------------------------------------------------------
Verilen Kelime: OGANOZDOGANOGANO
Sifrelenen Kelime: ¹7ÌL¸TŞ-ı Æşgª
Sifrelemeden Cikan Kelime: OGANOZDOGANOGANO
Verilen kelime cozumlenen kelimeye esit, DES anahtarlama calisti
---------------------------------------------------------------------------------------

İyi çalışmalar dilerim.

Ogan

Hiç yorum yok:

Takip et: @oganozdogan